மார்ச் 2018 நிதி முடிவுகள்


மொத்த வணிகம் ரூ 8411.23 கோடி
வைப்புகள் ரூ 4255.01 கோடி
வளர்ச்சி 27.79%
முன்னேற்றங்கள் ரூ 4156.22 கோடி
வளர்ச்சி 29.65%
மொத்த லாபம் ரூ 89.62 கோடி
வளர்ச்சி 37.30%
நிகர லாபம் ரூ 46.50 கோடி
வளர்ச்சி 33.62%
நிகர NPA % 0.99%
ஒட்டுமொத்த வணிக வளர்ச்சி % 28.66%